Palvelu- ja toimitusehdot

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan, ellei toisin ole sovittu. Toimitusehdoissa toimeksiannon saajasta puhuttaessa käytetään nimitystä suorittaja ja toimeksiantajasta tai tarjouspyynnön tekijästä puhuttaessa nimitystä asiakas.

2. Hyvä liiketapa

Sekä suorittaja että asiakas sitoutuvat noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta kaikessa toiminnassaan.

3. Tarjous

Tarjous tulee ensisijaisesti antaa kirjallisesti. Tarjous sekä tarjoukseen mukana tulleet liitteet tai muut dokumentit ja niihin liittyvät oikeudet ovat suorittajan omaisuutta eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä millään sellaisella tavalla josta voisi aiheutua suorittajalle vahinkoa. Tarjouksen saaja ei myöskään saa antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjouksen sisältöä.

Tarjous on voimassa 30 päivää, ellei toisin ole sovittu. Tarjouksen aikataulu ei koske suorittajaa, jos suorittaja tekee sopimuksen toisen asiakkaan kanssa tarjouksen lähettämisen ja asiakkaan vastauksen välisenä aikana. Tällöin aikataulusta sovitaan uudelleen. Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy muutoksia tai ehtoja, ei sido suorittajaa, vaan vastaus katsotaan asiakkaan vastatarjoukseksi. Suorittaja antaa tilauksen hyväksymisestä pyydettäessä vahvistuksen.

4. Alihankkijat

Suorittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, ellei erikseen toisin sovita. Virhetilanteissa suorittaja ei vapaudu vastuusta vetoamalla alihankkijan tekemään virheeseen.

5. Hinta

Yritysten välisessä kaupassa hinnat ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Kuluttajien kanssa asioidessa hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisena tai arvonlisäveron määrä ilmoitetaan erikseen.

Suorittajalla on oikeus laskuttaa asiakkaalta myös kustannukset, jotka aiheutuu lisätöistä, ylimääräisistä hankinnoista/materiaaleista tai muista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista. Suorittajan tulee erikseen ilmoittaa asiakkaalle ylimääräisistä kustannuksista.

6. Maksuehdot

Ellei toisin sovita, laskutus suoritetaan, kun työ on valmis, hyväksytty ja luovutettu asiakkaalle. Laajemmat toimeksiannot voidaan laskuttaa kahdessa osassa. Ensimmäinen osa laskutetaan ennen työn aloittamista ja toinen osa laskutetaan työn valmistuttua.

Maksun tulee tapahtua viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Työn viivästyessä suorittajasta johtumattomasta syystä, voi suorittaja laskuttaa etukäteen jo kyseiseen ajankohtaan mennessä tehdystä työstä.

7. Toimitusaika

Toimeksiannon toimitusaika alkaa joko tarjouksen hyväksymisestä, tarvittavien tietojen tai aineiston antamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta riippuen siitä mikä näistä ajankohdista on myöhäisin.

Työ luovutetaan asiakkaalle ennalta sovittuna päivänä. Jos luovutuspäivää ei ole ennalta sovittu, luovutetaan työ silloin, kun se on valmis.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Toteutettujen materiaalien omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on suorittanut sovitun korvauksen.

Suorittajan valmistamat tai hankkimat välityövaiheet ja työvälineet kuten esimerkiksi luonnokset, oikovedokset ja tiedostot ovat suorittajan omaisuutta ja kaikki niihin liittyvät oikeudet kuuluvat suorittajalle.

Suorittaja saa käyttää asiakkaalle toteuttamiaan materiaaleja referenssitarkoitukseen, ellei asiakas toisin ilmoita.

9. Immateriaalioikeudet (tekijänoikeus ja teollisoikeudet)

On asiakkaan vastuulla, etteivät hänen toimittamansa materiaalit loukkaa tekijänoikeuksia eikä niihin kohdistu käyttöoikeudellisia rajoituksia tai muita rajoituksia.

Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki korvaukset ja kustannukset, joita suorittajalle aiheutuu kolmannen osapuolen vaatimusten johdosta. Mahdollisista korvausvaatimuksista on ilmoitettava asiakkaalle ennen korvauksen maksamista.

Nämä määräykset koskevat myös suorittajaa.

10. Erimielisyydet

Suorittajan ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla osapuolten välisesti. Mikäli erimielisyyksiin ei saada ratkaisua neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet suorittajan kotipaikan alioikeudessa tai välimiesmenettelyssä.